PIACS slutrapport är här: Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi

Foto: Joel Ahlgren

Foto: Joel Ahlgren

280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar civilsamhället och den sociala ekonomin, med våra 232 000 idéburna organisationer, dagligen med arbetsintegration. Men för att kunna skala upp vår verksamhet behöver kunskapen om våra insatser inom myndighetssverige höjas avsevärt. Det visar partnerskapet PIACS i den slutrapport vi nu släpper i samband med att PIACS-projektet avslutas.

– I de förstudier som denna rapport bygger på har vi sett att myndigheter ofta saknar kunskap om våra insatser för arbetsintegration. Det kan exempelvis handla om vad enskilda handläggare kan göra men också att ha koll på myndighetens egna policyer för samverkan med civilsamhället. Men det finns också ett behov av ökade kunskaper om myndigheternas arbete hos oss organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Trots en allmänt låg arbetslöshet i Sverige har vi ett stort antal människor som står utanför eller långt från arbetsmarknaden. Under andra halvåret 2016 beräknas detta handla om 280 000 människor, eller tre fjärdedelar av alla som är inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens siffror. Det gäller människor med utrikes bakgrund, arbetslösa som är över 55 år, arbetslösa med funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.

För att ge dessa människor rätt typ av stöd behöver många delar av samhället hjälpas åt. Civilsamhällets organisationer är här en viktig resurs. Varje dag möter vi människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och det pågår minst 35 olika typer (från ideell second hand, bilrekonditionering till caféer, trädgårdsodlingar och så vidare) av verksamheter i tusentals organisationer som leder till ett arbete för många människor.

Samtidigt visar vår nya rapport att fler insatser behövs. Metoderna måste utvecklas och samverkan måste bli mer effektiv både mellan de idéburna organisationerna och myndigheterna och med näringslivet. Det kräver mer forskning om civilsamhällets insatser. I dag finns stora och många vita fläckar som forskningen inte har undersökt och beskrivit, enligt en ny forskningsöversikt som professor Ulla-Carin Hedin och Eva Laureli tagit fram och som använts som underlag för denna rapport.

– Att hitta bättre metoder och verksamhet för att lösa detta är centralt både för samhället i stort och för de människor som direkt berörs. I dag har forskarsamhället i Sverige missat kopplingen mellan civilsamhället och arbetsmarknadsfrågorna. Mer forskning om våra insatser är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla mer och bättre verksamhet, och det är också ett av våra krav i rapporten, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Fakta

Rapporten har tagits fram inom ramen för det ESF-finansierade partnerskapet: Partnerskap för en inkluderande arbetsmarknad genom civilsamhälle/social ekonomi (PIACS) där fler än 50 organisationer och myndigheter har deltagit.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Här kan du ladda ner forskningsöversikten.

Alla rapporter som har tagits fram inom PIACS finns samlat under rubriken PIACS kunskapsinsamling

I PIACS undersöker vi hur civilsamhället kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad

Foto: Joel AhlgrenPartnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin. Med PIACS-projektet vill vi hitta de riktigt bra idéerna som innebär att civilsamhället och den sociala ekonomin kan göra stor skillnad i människors liv. Foto: Joel Ahlgren

Just nu pågår 18 förstudier om hur man på olika sätt inom det civila samhället och den sociala ekonomin kan bidra till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden inkluderas. En föreningsplattform för att bättre inkludera nyanlända i föreningslivet, utbildningsinsatser till sociala företag och ideella organisationer samt sociala solceller för att skapa arbete som dessutom är hållbart, är bara några exempel på dessa förstudier.

Vill du veta mer, läs mer här eller kontakta Sara Jöngren, en av projektledarna i PIACS.

Coompanion söker projektledare till AKTÖR

Bild till PIACS

Coompanion, som står som projektägare i ansökan för det kommande genomförandeprojektet, i samverkan med projektbärare Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Hela Sverige ska leva, söker nu en projektledare till genomförandeprojektet AKTÖR. Genomförandeprojektet är ett resultat utav några PIACS-förstudier och syftet är att stärka civilsamhället/sociala ekonomin som aktör inom arbetsmarknadspolitiken.

Läs annonsen och ansök här. Senaste ansökningsdatum är 9 september.

Rapporter från utvecklingsgrupper på väg in

Nu är det drygt en och en halv månad kvar av förstudieprojektet PIACS och de 18 utvecklingsgrupperna börjar sammanfatta sina tankar om sina respektive problemområden och hur de skulle vilja se fortsatt arbete i genomförandeprojekt, inom programområde 1 eller programområde 2. Gruppernas slutrapporter kan skrivas enligt den föreslagna mallen. Det centrala är att fokusera problembeskrivning, analys av det område gruppen har arbetat med och idéer om vad arbetet inom ett genomförandeprojekt borde fokusera. Projektledningen har flyttat fram sista inlämningsdatum till måndagen den 5:e september. Rapporterna ska skickas till sara.jongren@coompanion.se

Här finns ett exempel på en slutrapport och det är från utvecklingsgruppen ”Utveckla second hand för att kvalitetssäkra vägar in på arbetsmarknaden”. Rapporten har titeln ”Utveckla arbetsintegration”.

Om det finns behov av stöd i arbetet med att få klart dessa rapporter är PIACS-projektets projektledare tillgängliga:

sara.jongren@coompanion.se
ludvig.sandberg@socialforum.se
ragnar.andersson@coompanion.se
elin.aronsson@socialforum.se

PO1-ansökan inlämnad i juli

Efter några veckors ganska stressat arbete med att få klar en ansökan till den första utlysningen av ett genomförandeprojekt under 2016, inlämnades den 4/7 en ansökan med 199 medfinansierande organisationer, företag och myndigheter. Det nya genomförandeprojektet ska heta ”Aktör”. ESF-rådet har påbörjat beredningen av ärendet och ska fatta beslut under höstens inledning. Projektet ska kunna starta sitt arbete under 2016.

Projektet innehåller följande sex delprojekt:

 • Samordnade och koordinerade utbildningsinsatser
 • Finansiella relationer mellan offentliga verksamheter och det civila samhällets organisationer
 • Kvalitetssäkring/kvalitetsledning/certifiering
 • Innovativa Regionala Partnerskap för flera i arbete
 • Generationsskifte
 • Hållbara finansiella instrument för civilsamhällets organisationer och social ekonomi

Därutöver finns en sammanhållen projektledning som ska leda det gemensamma lärandearbetet samt hantera projektekonomi och administration gentemot ESF-rådet. Projektägare är Coompanion Sverige och sk. projektbärare är Hela Sverige ska leva och Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Stöd gällande horisontella principer

Vid seminariet i måndags (30/5) gick de två experterna från ESI-support igenom de horisontella principerna och gav exempel på hur dessa kan arbetas in i texter av olika slag men också på hur hela analysen och arbetet i ett projekt kan präglas av principerna.

De utgick från en presentation och de arbetade med ett antal frågeställningar. Efter genomgången blev det gruppsamtal utifrån de olika inlämnade underlagen från utvecklingsgrupperna.

Mer generell information om detta kan också hittas på ESI:s hemsida. Detta inkluderar de olika politiska målsättningar (EU-2020, jämställdhet, arbetsmarknad, regionalpolitik) som är utgångspunkterna för det arbete som genomförs inom Socialfonden.

Senaste nytt: PIACS ansöker gemensamt inför PO1

Bild till PIACS

Nu närmar sig utlysningen inför en PO1-ansökan med stormsteg. I början av nästa vecka kommer ESF-rådet att släppa den. Enligt ESF-rådets prioriterade lösning, som fått ganska brett stöd i både styrgrupp och inom de olika utvecklingsgrupperna, kommer nu PIACS-projektet att skicka in en gemensam projektansökan för själva genomförandefasen för de utvecklingsgrupper som har valt att gå vidare in ett genomförandeprojekt.

För att vi tillsammans ska kunna skapa en bra gemensam ansökan behöver projektledningen därför ett första underlag från de utvecklingsgrupper som har bestämt att gå vidare till en PO1-ansökan. Många av er har redan funderat på många viktiga frågor som budget, samverkansorganisationer och så vidare. Det vill nu samla in så att vi under en gemensam dialogträff den 30 maj (se mer om inbjudan och anmälan här) tillsammans kan diskutera den gemensamma ansökan. Eftersom tiden tyvärr är knapp behöver vi denna information redan den 13 maj kl.17.00. Vi finns här om du har frågor och funderingar.

Vill du ha hjälp och stöd direkt från ESF, läs mer om det här.

Vi behöver följande (se gärna detta som en mall om ni vill):

 • Omvärldsanalys på området – vilka har gjort liknande saker förut? Finns det relevanta handböcker, forskning, rapporter på området? Och så vidare.
 • Samverkansorganisationer – vilka organisationer behöver ni samverka med för att uppnå målen i ert genomförandeprojekt?
 • Medfinansiärer – Vilka är era medfinansiärer i projektet? Tänk på att det både kan vara offentliga och andra som är medfinansiärer och att det kan handla om kontanta pengar men också rapporterad tid.
 • Jämställdhet – ESF har höjt kraven på att ha med en tydlig jämställdhetsanalys i genomförandeprojekten. Vad finns det för jämställdhetsperspektiv på er fråga? Här är länken till ESI-support.
 • Personalorganisation – Anser ni att ni behöver anställd personal för att uppnå era mål i genomförandeprojektet? Beskriv.
 • Aktivitetsplan och budget – Vad ska ni göra för konkreta aktiviteter i projektet, hur ska de genomföras och vad kommer detta att kosta? För inspiration och vägledning (det är viktigt att ni använder ESF-rådets budgetmall)- ESF-rådets infosida för budget.  Direktlänk till ESF-rådets aktuella budgetmall
 • Ett namnförslag per utvecklingsgrupp på vem som är villig att ingå i den gemensamma skrivgruppen.

Utifrån det ni levererar till oss kommer vi att diskutera hur den gemensamma ansökan ska utformas. Det kan ju visa sig, när vi väl sätter oss ner och går igenom era konkreta listor med aktiviteter, att ni åtminstone delvis planerar aktiviteter som är parallella. Då ska vi förstås undersöka om det går att samordna, vilket i sin tur påverkar budgeten.

Vi har fått en del frågor om hur stor den gemensamma projektledningen kommer att bli. Vi tror att det rör sig om en projektledare på heltid, en projektekonom på heltid, en kommunikatör på heltid. Men exakt utformning måste vi bestämma tillsammans. Förutom dessa ‘centrala’ tjänster blir det också utrymme för delprojektledare och medarbetare som leder och genomför arbetet i de delprojekt som skapas i den gemensamma ansökan.

Vi har också fått frågor om projektägarskapet. Blir det Forum, eller blir det Coompanion, eller någon annan? Det enda vi kan säga just nu är att både Forum och Coompanion har sagt att de är villiga att undersöka förutsättningarna för det. Frågan om hur likviditetsproblematiken ska lösas, det är ju en hel del pengar att ligga ute med i perioder för den som är projektägare, är en viktig del av dessa förutsättningar.

Sist men inte minst har vi fått frågor om styrningen av detta gemensamma projekt. Vi har just nu inget konkret förslag om detta, men vår inställning är att skapa ett så platt projekt som möjligt där många blir involverade i styrningen. Vi kommer att skicka ut ett förslag inför mötet den 30/5 om hur styrningen av projektet ska gå till.

I alla dessa olika delar av hur det gemensamma projektet ska fungera, har vi att tillsammans svara på hur. Det är just det som den gemensamma ansökningsprocessen ska fokusera.

Förstudien fortsätter

Allt som är sagt tidigare om utvecklingsgrupperna gäller fortfarande. Dvs att ert arbete med de texterna fortgår och ska vara inlämnade senast sista augusti, men gärna tidigare om ni blir klara. Det har efterfrågats mallar. Vi har valt att inte utforma någon mall för att vi inte vill styra ert arbete för mycket. Däremot beskrev vi i nyhetsbrev nr 12 några utgångspunkter:

 • Det som ska levereras är inte en fullständig ansökan, utan en beställning av relevant kunskap som ESF ska kunna använda som underlag i sina utlysningar.
 • Tänk gärna på ert arbete som en tårtbit i en stor tårta – dvs ni bidrar med en del till ett större sammanhang av vad som behöver göras på området.
 • Rent textmässigt så förväntas ni leverera texter om ert område med följande inriktningar: Bakgrund– vad är det som gör den här frågan viktig och var står vi idag. Syfte –  Vad är det som behöver förändras och varför behöver det här göras. Mobilisering – vilka aktörer behöver vara med för att det hela ska göras på ett bra sätt. Mål – vad bör målet vara som ska uppnås med genomförandeprojektet.
 • Det är centralt för alla utvecklingsgrupper att beskriva målgrupperna och vilken önskad förändring/förbättring som ska ske för dem.

Jobba med jämställdhet och PO1-ansökan den 30 maj

Ska din utvecklingsgrupp vara med i ansökningsomgången för PO1? Då ska ni boka upp måndagen den 30 maj. Då kommer vi nämligen att anordna en heldag på temat jämställdhet och förarbete inför PO1-ansökan.

Under jämställdhetspasset kommer vi, tillsammans med ESI-support, gå igenom era olika texter och justera för att säkra att jämställdhetsanalysen är tillräckligt bra.Tiden används alltså till konkret arbete med era texter så ha med dator och texter till mötet.

Resten av dagen kommer vi att fokusera på en diskussion inför en gemensam PO1-ansökan. Tillsammans kan vi skapa den grund som behövs för att ta fram en gemensam ansökan. Samma sak gäller här, dvs konkret arbete med texter i den gemensamma ansökan, så ha med datorer och texter.

Program och mer detaljerad information kommer.

Dag: Måndagen den 30 maj
Tid: 10.00-16.00
Plats: Röda Korset, Hornsgatan 54 Stockholm, T-bana Mariatorget
Anmälan: http://simplesignup.se/event/77658

Varmt välkomna!
Projektledargruppen