piacssem2

Nya regler i socialfonden, seminarium 13/4

Alla 18 utvecklingsgrupperna (max 2 personer per grupp) i PIACS bjuds in till seminarium den 13/4, kl. 10.00-12.00 hos Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm.

Arbetet i fonden har riktats om till resultatfokus och det har betydelse för hur ansökningar ska skrivas. På seminariet får du direkt information om detta och annat som är viktigt att veta inför kommande skrivarbete inför PO1-utlysningen som är nära förestående.

Här finns programmet

Här kan du anmäla dig

Här finns presentationen från ESF-rådet som användes under mötet

Här finns presentationen från PIACS-projektet som användes under mötet

En idé som förts fram av ESF-rådet (Ann-Mari Heikkelä och Susan Sundqvist-Pettersson) nu under dialogen som handlar om den kommande PO1-utlysningen var uppe till diskussion under seminariet: en gemensam ansökan från PIACS. Tanken från ESF-rådet var att bygga vidare på det gemensamma lärande som PIACS-projektet skapat.

Om det istället för fem-sex separata ansökningar från PIACS-projektets olika utvecklingsgrupper, skulle kunna göras en gemensam ansökan som omfattar hela utlysningsbeloppet om 30 miljoner kr, så kan det arbete som nu pågår i de 18 utvecklingsgrupperna användas som avsnitt i den gemensamma ansökan.

Det skulle i så fall betyda ett genomförandeprojekt under 2,5 år från och med projektstart (troligen i september 2016) med tydliga delprojekt som fokuserar de olika teman som finns i utvecklingsgrupperna (kvalitet, spridning, finansiering, kompetensutveckling, stödstruktur, hälsa, integration).

De som var på dagens (13/4) seminarium verkade anse att idén om en gemensam ansökan var bra. Vi i projektledningen kommer nu att ställa frågan till PIACS styrgrupp om detta är en väg framåt som har stöd. Om vi får ja på den frågan kommer en intensiv period i maj-juni då vi ska få klart PO1-ansökan, utifrån de texter som skapas i utvecklingsgrupperna, men där vi också måste lösa frågan om organisering av projektägarskapet i ett så omfattande projekt.

Satsning på sociala företag från regeringen

Arbetsmarknads och näringsdepartementet gör nu en satsning på sociala företag som ett verktyg för att nå människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Lars Bryntesson, med långt förflutet som samverkanspart för arbetet kring civilsamhälle/social ekonomi men också särskilt sociala företag, har fått ett uppdrag att jobba med frågan.

Utvecklingsidéer flyttade

Nu har börsen genomförts. De c:a 40 idéer som var inskickade inför börsen ingår nu i arbetet med att skapa de utvecklingsgrupper som ska ta arbetet vidare.  De ursprungliga idéerna finns kvar här på webbplatsen men flyttas ner till en undersida (under rubriken Partnerskapsbörsen). Istället kommer vi att skapa en ny huvudrubrik som heter ”Utvecklingsgrupper” där vi lyfter fram vad som sker i de olika grupperna.

I första läget publicerar vi alla de överenskommelser om utvecklingsgrupper som skapades under partnerskapsbörsen. Och när projektets styrgrupp fattat sina beslut om prioritering av medel till de olika utvecklingsgrupperna, kommer vi att publicera de inskickade ”Beslutsunderlag till styrgruppen”.

Och sedan kommer vi att försöka följa vad som sker i utvecklingsgrupperna och redovisa det på webbplatsen.

41. Unga perspektiv på arbetsmarknadspolitiken

”Vi vill sammanställa och sprida kunskap och erfarenheter från ungdomsorganisationer som kan stärka ungas etablering på arbetsmarknaden. Det handlar både om att nå de organisationer som på olika sätt arbetat eller arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser och projekt, men även de som inte arbetat konkret med arbetsmarknadsproblematiken men samlar unga som tillhör en grupp som står längre från arbetsmarknaden än andra unga. ”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Rebecka Prentell rebecka.prentell@lsu.se

40. Kvalitétsledningssystem för ALLA aktörer inom idéburen sektor (social ekonomi) som jobbar med arbetsinkludering

”Om vi kan skapa ett kvalitétsledningssystem som är ”open source” dvs tillgängligt för alla som är anpassat till aktörer inom idéburen sektor som jobbar med arbetsinkludering skapar vi en större möjlighet för samverkan med offentlig sektor på olika sätt då vi kan säkerställa en viss kvalitét och visa nytta och effekter genom en systematiserad kvalitétssäkring.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Kinna Skoglund kinna.skoglund@karriarkraft.se

39. Solidariskt godis

”Tanke & Handling har tidigare fått en Innovationscheck för att undersöka möjligheterna till att göra solidariskt godis. Tänk er en godisbit eller chokladbit som bara har ekologiska och fair trade-märkta ingredienser. Smaksättning från frukter. Inget äckligt gelatin från grisbrosk som bindningsmedel, istället innehåller det agar-agar som håller ihop produkten.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Bosse Blideman bosse@tankeochhandling.coop

38. Integration genom kooperation

”Parallellt med språkträning/sfi/komvux/gymnasiet erbjuds praktik eller timanställningar i ett socialt företag där det också ska finnas svensktalande. Affärsidé får gärna vara något som utvecklar lokalsamhället – utveckla ett friluftsområde, entrévärdar vid sjukhus, trygghetsvärdar på bibliotek eller någon kommersiell service som behövs. Målgrupp: Nyanlända ungdomar”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Bosse Blideman bosse@tankeochhandling.coop

37. Hur sprida föreningars sociala nytta?

”Mikrofonden Väst söker möjligheten att göra en förstudie i samarbete med flera parter, bla Coompanion, för ett projekt som syftar till att stärka sociala företag och föreningar till att bli starkare i arbetet kring arbetsintegrering, inkludering. Genom att föreningar och kooperativ blir än mer effektivare i att kunna visa, sprida och redovisa den sociala nyttan man gör. Vi ser att social impact investments är en växande trend, dvs att företag och organisationer är intresserade av att investera i socialt hållbara initiativ, men vill då veta den sociala effekten av sina satsningar.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Jan Svensson, Verksamhetsansvarig Mikrofonden Väst
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg, www.mikrofondenvast.se
Epost: jan.svensson@coompanion.se
Tfn 0733-725000

36. Skräddarsydda yrkesutbildningar för Romer

”Sensus tillsammans med en rad olika intressenter har för avsikt att bygga upp ett nationellt projekt kring skräddasydda yrkesutbildningar för Romer. Vi har tidigare undersökt möjligheterna för ett regionalt ESF projekt och fått ihop ett regionalt partnerskap. Vi har många intressenter i flera av Sveriges regioner och på nationell nivå, därför skulle vi inom ramen för PIACS projektet vilja bygga upp ett nationellt partnerskap och lämna in ett nationellt projekt kring Romer med aktiviteter på flera orter.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Rosario Ali
Mejl: rosario.ali@sensus.se
Tel: 08 615 57 58

35. PROJEKTSKISS FÖR ”GARDEN CAFÉ FRÅN FRANCHISE-IDE TILL PROTOTYP”

”När föreningen X-Cons till initiativ till att bilda Stiftelsen IoU Design var det för att göra skillnad – inte minst vad gäller att skapa jobb och en ny bättre karriär för f.d. kriminella. IoU Design, Coompanion Sthlms län och det övriga partnerskapet nämnt ovan vill genomföra ett första lokalt ”fall” i Södertälje. Vi vill vid Maren i centrala Södertälje öppna ett första ”Garden Café” och koppla det till bygget av en ny lokal avdelning inom X-Cons.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Jan Forslund Kontaktuppgifter: jan.forslund@coompanion.se, Tel: 070-7264803
Coompanion Stockholms län, Selmedalsringen 19, 129 36 Hägersten