34. Projektskiss: Utveckla konceptnätverk Rena resurseR för ASF (Arbetsintegrerade sociala företag)

”Utvecklingen i landet av hushållsnära tjänster och städning har nästan exploderat sedan RUT avdragen infördes. Idag har en stor andel av ASF, cirka 25% hushållsnära tjänster som en av sina affärsidéer. Konceptnätverket vänder sig till ASF, både till dem som vill starta verksamhet inom städning, och till företag som redan har en verksamhet som de vill utveckla och professionalisera.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson:

Karina Johansson, Coompanion Roslagen & Norrort
karina.johansson@coompanion.se, tel 073-912 64 72
Olle Klint, Rena resurseR, tel 070-564 32 51, olleklint@gmail.com

33. Ledarskapsutveckling inom socialt företagande

”I ett vanligt företag kan man utgå från företagsidén och skräddarsy sin personalrekrytering så att medarbetarna i hög grad motsvarar verksamhetens behov. Därmed kan man få en resursstark medarbetargrupp med mycket goda förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som blir aktuella. Personalvård och särskilt hänsyn till medarbetares funktionsnedsättningar och stödbehov blir därför oftast en mycket liten del av företagets verksamhet. När det gäller socialt företagande är situationen mycket mer komplex. Där måste man arbeta från två olika utgångspunkter: Företagandet och medarbetarnas förutsättningar.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Börje Carlsson borje.carlsson@helamanniskan.se

Direktpost: Rustmästaregatan  5,  561 43  Huskvarna, Växelnummer 08-691 06 60  Direktnummer 08-691 06 70 (Fungerar som mobiltelefon)

32. Mångfald i många lokaler

”Många IOGT-NTO-föreningar har egna lokaler, egna hus, på många orter runt om i landet. Det rör sig om ca 600 olika föreningslokaler, med varierande aktivitetsnivå. I många av lokalerna finns det plats för fler möten och arrangemang av olika slag – en möjlighet att använda för aktiviteter riktade till nyanlända och till unga. Genom Mångfald i många lokaler vill vi utveckla effektiva former för att i än större utsträckning vända oss till nyanlända med föreningsverksamhet i integrerande syfte.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Anders A. Aronsson, Tollare folkhögskola, ledarskap@tollare.org

31. Ideellt ledarskap för inkluderande arbetsmarknad

”Civilsamhällets organisationer, det vittomfattande föreningslivet, kan i större utsträckning än idag bidra till att fler nyanlända och långtidsarbetslösa kommer ut på arbetsmarknaden. Det finns många slags uppgifter inom föreningslivet som kan stärka den enskildes kapacitet och motivation för att komma in en yrkesroll. Samarbete söks med intresserade organisationer”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Anders A. Aronsson, Tollare folkhögskola, ledarskap@tollare.org

30. Idéskiss för ”Civilsamhällets intersektionella rekryterings- och HR-arbete”

”Kön och etnicitet utgör reella hinder för inkludering och utveckling på arbetsmarknaden. Dessa intersektionella strukturer gäller i hög grad även civilsamhället självt. Inom ramen för ett systematiskt utvecklingsarbete vill vi därför ta ett tydligt ansvar för civilsamhällets egna rekryterings- och HR-frågor avseende inkludering, likabehandling och jämställdhet.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Karin Svedberg, karin.svedberg@famna.org

29. Information för alla – en länk mellan nyanlända samt offentlig och privat verksamhet

”Projektet Information för alla handlar om att utveckla en verksamhetsidé som tillhandahåller hjälp och vägledning för nyanlända (invandrare och flyktingar) i Sverige, men också för offentlig och privat sektor i sina relationer med nyanlända. Vi vill utveckla en länk som är flerspråkig, ett call-center som erbjuder dubbelspråklig och kulturell vägledningsservice för olika samhällssektorer.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Anders Bro, anders.bro@regionorebrolan.se

28. Blixtbemanning som första steget på karriärstegen

”Vi vill utveckla teknik och arbetssätt så att inträdet på arbetsmarknaden underlättas för framförallt nyanlända och unga, med kollektivavtalsenlig lön. Nyckeln är att tillgängliggöra korta uppdrag som det finns behov för hos företag, organisationer och myndigheter, som kanske annars inte skulle bli utförda. Vi söker samverkansparter som kan bidra till att göra denna lösning hållbar för de människor som säljer sitt arbete, för de arbetsgivare som köper och för samhället som helhet.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Henrik Sjölander, henrik@sjolanders.se

27. En helhetslösning

”Vi vill visa att det går ha ett system där det finns ett kontinuerligt stöd hela vägen från första steget i Sverige till etablering, oavsett var i landet man finns. Det innebär att det finns stöd och meningsfulla aktiviteter under hela asyltiden och under etableringstiden. Att parallellt med samhällets insatser ge möjlighet till sociala kontakter, kultur och olika intresseinriktningar. Detta kan exempelvis realiseras med en “mötesplats” där personer långt från arbetsmarknaden och flexibla lösningar kan mötas för att under hela processen tillhandahålla ett smörgåsbord av möjligheter.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Carin Forsberg, carin.forsberg@abf.se
070-223 58 48

26. Den nationella Yallatrappan

”Yallatrappan har varit ett mycket lyckat projekt som nu drivs i egen regi. Det är ett mycket gott exempel är den nu även mogen för att skalas upp och spridas. De har arbetat fram flera metodböcker som ska användas och uppgraderas till nationellt perspektiv. Ett mål är att visa på att ett socialt företag kan bli leverantör av produkter på nationell nivå.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Christina Merker-Siesjö, christina.merker-siesjo@abf.se ABF Malmö, Spånehusvägen 47
211 58 Malmö

25. Tvärsektoriell samverkan inom etableringssystemet för nyanlända i Skåne

”NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne vill på Partnerskapsbörsen vara med och ha ett erfarenhetsutbyte kring hur man på strategi-, organisations- och verksamhetsnivå kan förbättra samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kring nyanlända flyktingar. Vi vill presentera metoder som vi har utvecklat på området (som beskrivs nedan) samt få input och ny kunskap från andra organisationer för att kunna vidareutveckla vårt arbete.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Henrik Nilsson – Processledare NAD, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, Ängelholmsgatan 1 A – 214 22 Malmö
henrik@natverket.org
www.natverket.org
0735-200 935