14. Kvalitetssäkring av Arbetsintegrerande Sociala företag (ASF); Sjuhärad Annonsen stängd, går samman med nr. 3

”Vill du att fler människor som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden får möjlighet att komma närmare ett jobb? Hypotesen är att det kan vi uppnå genom…”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Kerstin Hallenrud, COOMPANION SJUHÄRAD, kerstin.hallenrud@coompanion.se

Denna annons är stängd på begäran av initiativtagaren. Går samman med annons nr. 3 från Vägen ut.

13. Kvalitet och nya jobb genom nationellt REMAKE-nätverk

”Vi arbetade inom Esf-projektet SPRING med att prioritera affärsmässig samverkan mellan sociala företag – ett angreppssätt som vi tycker är mycket lovande för framtiden. En idé som SPRING arbetade med var att utveckla ett Remake-nätverk. Initiativet mottogs mycket positivt, men det fanns inte resurser inom projektet att utveckla det. Vår idé är att skapa affärsmässig samverkan mellan sociala företag omkring remake-verksamhet.”

Läs hela kontaktannonsen här.
Läs fördjupning här.

Kontaktperson: Bosse Blideman bosse@tankeochhandling.coop

12. ”Kontaktannons” till Partnerskapsträffen 17-18 februari: Kooperativtjänst K ekonomisk förening

”Vi ser stora möjligheter att sprida vår modell till andra delar av Sverige i första hand och har identifierat några hinder på vägen till att växla upp. Vi vill ha en samverkan med ett Partnerskap för att riva hinder och skapa en inte bara Social ekonomi utan också en Solidarisk ekonomi.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Lelle Karlsson, ordförande, Kooperativtjänst K ekonomisk förening lelle@kooptjanst.se

11. Tema Akademi för sociala företag

”De flesta aktörer från regering till opposition samt OECD och Akademi samt de flesta övriga är ense om att investeringar i kompetensutveckling är avgörande för framtida konkurrenskraft och välfärd. Antalet Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ökar från år till år och därmed också antalet kvinnor och män som arbetar, praktiserar eller på annat sätt är aktiva i verksamheterna.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Camilla Carlsson Coompanion Östergötland
camilla.carlsson@coompanion.se

10. Stödstrukturer, för tillväxt av arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

”Coompanion vill tillsammans med Skoopi och andra relevanta parter säkerställa att det finns fungerande stödstrukturer lokalt, regionalt och nationellt för ASF i hela landet så att alla målgrupper i ESF programmet kan finna vägen till arbetsmarknaden genom sociala företag.”

Läs hela projektidén här.
Läs fördjupning här.

Kontaktperson: Sven Bartilsson sven.bartilsson@coompanion.se och Jenny Kowalwski jenny.kowalewski@coompanion.se

9. Tema Integration med Kooperation som verktyg

”Den kooperativa företagsmodellen, att i samverkan och med demokratiska metoder ta sig an samhällsutmaningar, har visat sig historiskt mycket framgångsrik. Idag är den stora samhällsutmaningen att integrera personer med utomeuropeisk bakgrund i samhälle och på arbetsmarknaden. För att göra den processen kortare och mer effektiv vill vi genom detta projekt arbeta både med den etablerade kooperationen, Nykooperationen samt med bildningförbund.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Bridget Wedberg bridget.wedberg@coompanion.se

8. Generationsskifte

”Under 2014 genomfördes en förstudie (socialfonden – Norra Mellansverige) med
utgångspunkt i en film Together producerad av Cecop/Cicoopa. Filmen skildrar
medarbetarövertagande av privata företag i samband med kriser. Också i vårt land ser vi
företagsnedläggningar, inte sällan av lönsamma företag vilka i vissa fall skulle kunna
utvecklas vidare med kooperativa affärsmodeller/organisering som grund.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Leif Tyrén leif@varmland.coop

7. Kontaktannons myndighetsgruppen-Kompetensutvecklingsbehov hos myndighetspersonal

”Myndighetsgruppen samarbetar kring arbetsintegrerande sociala företag. Fokus i denna samverkan är att medverka till att öka antalet sociala företag och anställda hos sociala företag samt att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden att få jobb som arbetstagare eller företagare genom sociala ekonomin”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: patrick.amofah@arbetsformedlingen.se

6. Idéer kring offentlig upphandling som ett verktyg för social nytta

Den sociala ekonomin inklusive de arbetsintegrerande sociala företagen är redan idag samarbetspartners till den offentliga sektorn genom upphandling, föreningsstöd och partnerskap. Potentialen bedömer vi dock som mycket högre. Ny lagstiftning på upphandlingsområdet är på väg och ny praxis beträffande idéburet offentligt partnerskap växer snabbt.

Läs hela idéskissen här

Kontakt: Eva Ternegren eva.ternegren@coompanion.se

Partnerskapsbörsen 17 och 18 februari

Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 i Stockholm, kommer Partnerskapsbörsen att genomföras onsdagen den 17:e till torsdagen den 18:e februari. Vi utvecklar metoden som kallats frivilligbörs, till att passa vårt projekts syften. Grundläggande handlar Partnerskapsbörsen om att beskriva och entusiasmera organisationer/myndigheter kring en utvecklingsidé. Utkasten till dessa idéer publiceras efter hand på denna webbplats under rubriken ”Utvecklingsidéer”.

Målet för Partnerskapsbörsen är att idéerna ska ha utvecklats ytterligare, att fler organisationer valt att haka på arbetet med en utvecklingsidé. Det kan också handla om att det vid börsen visar sig att det finns utvecklingsidéer som är varandra mycket nära, som kanske skulle må bra av att läggas samman.

Det exakta programmet för Partnerskapsbörsen, som är en lunch-till-lunch-konferens, kommer att skickas ut i mitten av januari. Men redan nu kan människor från alla partnerorganisationer anmäla intresse av att delta. Detta är öppet till den 22/1. Därefter kommer projektledningen att göra en avvägning  och återkomma med besked om vilka platser som finns tillgängliga. Vi föreslår ett urval grundat på representativitet, inlämnade idéer samt hur viktig aktören är för övriga projektidéer.

Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt. Däremot får deltagare bekosta resa och logi