Förstudier från PIACS utvecklingsgrupper

Efter den stora partnerskapsbörsen inom partnerskskapet PIACS i februari 2016 bildades 18 utvecklingsgrupper med aktörer från olika organisationer, kommuner, myndigheter som var intresserade av någon utmaning. De rapporter som här finns samlade ska ses som utvecklingsgruppernas beskrivning av vad de gjort, vilka utmaningar de arbetat med och vad de skulle vilja se framöver. Sammanfattningsvis handlar rapporterna om olika hinder som behöver undanröjas när det gäller finansiering, samverkan, kompetensutveckling.

Arena för spridning (ladda hem rapport, PDF)
Föreningsplattform för att nyanlända enklare ska få tillgång till föreningslivet (ladda hem rapport, PDF)
Grundläggande kvalitetsledningssystem med metodhandledning för alla aktörer inom social ekonomi som jobbar med arbetsinkludering. (ladda hem rapport, PDF)
Hållbara finansiella instrument för civilsamhällets organisationer och social ekonomi (ladda hem rapport, PDF)
Hållbara stödstrukturer för ASF (ladda hem rapport, PDF)
Hållbart Grönt Entreprenörskap (ladda hem rapport, PDF)
Innovativa regionala partnerskap för fler unga vuxna i arbete (ladda hem rapport, PDF)
Kompetensutveckling för myndighetspersonal om främst arbetsintegrerande sociala företag samt till viss del även civilsamhället/social ekonomin. (ladda hem rapport, PDF)
Kompetensutveckling i ideella organisationer för arbete och integration (kladda hem rapport, PDF)
Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften. (ladda hem rapport, PDF)
Kvalitetssäkring/certifiering av ASF (ladda hem rapport, PDF)
Romane Buca 2.0 – Romska Arbeten 2.0 (ladda hem rapport, PDF)
Social nytta genom offentlig upphandling (ladda hem rapport, PDF)
Sociala företag som en plattform för integration och arbete med nyanlända (ladda hem rapport, PDF)
Sociala solceller (ladda hem rapport, PDF)
Tema Akademi för Arbetsintegrerade sociala företag (ladda hem rapport, PDF)
Utveckla second hand för att kvalitetssäkra vägar in på arbetsmarknaden (ladda hem rapport, PDF)
Utveckling av civilsamhällets intersektionella HR arbete (ladda hem rapport, PDF)